MERGE Type 2 Slowly Changing Dimension (SCD) Kullanımı

Daha önceki yazılarımda MERGE komutunun SQL Server‘da kullanılma seçenekleri ve komut yapısını ele almıştım. Ayrıca MERGE komutu kullanılarak nasıl bir Type 1 Slowly Changing Dimension (SCD) oluşturulabileceğini örnekler üzerinde göstermiştim. Bunlar ile ilgili yazılarıma aşağıdaki linklerden erişebilir ve konunun devamına geçmeden kısaca göz atmak isteyebilirsiniz:

 • SQL Server MERGE Komutu Kullanımı ve Performans Önerileri

http://www.abdullahaltintas.com/index.php/sql-server-merge-komutu-kullanimi-ve-performans-onerileri/

 • MERGE Type 1 Slowly Changing Dimension (SCD) Kullanımı

http://www.abdullahaltintas.com/index.php/merge-type-1-slowly-changing-dimension-scd-kullanimi/

Bu yazımızda ise SQL Server’da MERGE komutu kullanılarak Slowly Changing Dimension (SCD) Type 2 çözümünün nasıl uygulanabileceğini ele alacağız. Örneğimize geçmeden önce kısaca Type 2 SCD‘nin ne olduğunu da açıklayalım. Type1 SCD ile kaynaktan gelen yeni veriler hedef tabloya insert edilmekte ve kaynakta değişikliğe uğramış olan ve hedef tabloya daha önce aktarılmış olan veriler hedefte daha önce bulundukları için update ile overwrite edilerek var olan kayıt üzerinde ilgili değişiklik yansıtılmaktaydı. Type 2 SCD ile ise hedef tabloda olmayan kaynaktan yeni gelen veriler insert edilecek, hedefte bulunan ancak kaynakta değişikliğe uğramış olan kayıtlar overwrite ile üzerine (var olan satır üzerinde) güncelleme yapılmak yerine history tutulabilmesi için eski kayıt pasife çekilecek ve güncel değeri tutan yeni bir kayıt tabloya eklenecektir. Bu nedenle Type 2 SCD ile verinin historical yani tarihsel geçmişinin de tutulabilmesine olanak sağlanmaktadır.

Bu kadar teorik bilgiden sonra örneğimizi gerçekleştirerek demo üzerinde sonuçları inceleyelim. Daha önceki MERGE yazılarımızda kullandığımıza çok benzer bir yapıyı bu örnekte de kullanıyor olacağız. Sadece farklı olarak ilgili satırın güncel kayıt olup olmadığını tutmak için bir flag kolonu (IsActive) ekleyeceğiz. Aynı zamanda kaydın eklenme ve güncellenme tarihlerini elde edebilmemiz için başlangıç ve bitiş tarihlerini tutabileceğimiz 2 kolon (StartDate ve EndDate) daha ekleyeceğiz. Örneğimiz için tabloların oluşturulma scriptleri aşağıdaki gibi olacaktır:

create table EmployeeSource
(
EmployeeID int,
FirstName nvarchar(50),
LastName nvarchar(50),
Title nvarchar(100),
RecruitmentDate datetime,
Salary decimal,
IsActive bit
)
GO


create table EmployeeTarget
(
EmployeeID int,
FirstName nvarchar(50),
LastName nvarchar(50),
Title nvarchar(100),
RecruitmentDate datetime,
Salary decimal,
IsActive bit,
StartDate datetime,
EndDate datetime
)
GO

Kaynak ve hedef tablolarımızı oluşturduktan sonra bunlara demomuz için biraz veri girişi yapalım:

insert into dbo.EmployeeSource
values
(1, N'Abdullah', N'Altıntaş', N'Takım Lideri', '20120721', 2000, 1),
(2, N'İsmail', N'Adar', N'DBA', '20090101', 1500, 1),
(3, N'Yusuf', N'Boğatepe', N'Danışman', '20140103', 1000, 1),
(5, N'Şeydanur', N'Sandıkçı', N'Danışman', GETDATE(), 1000, 1)
GO

insert into dbo.EmployeeTarget 
values
(1, N'Abdullah', N'Altıntaş', N'Takım Lideri', '20120721', 1000, 1, '20120721', '99991231'),
(2, N'İsmail', N'Adar', N'DBA', '20090101', 1500, 1, '20090101', '99991231'),
(3, N'Yusuf', N'Boğatepe', N'Danışman', '20140103', 1000, 1, '20140103', '99991231'),
(4, N'Merve', N'Sağlam', N'Kıdemli Danışman', '20150618', 1800, 1, '20150618', '99991231')
GO

Örneğimizde yeni eklenen IsActive kolonuna şu an örnek verilerin hepsi için 1 yani Aktif kayıt olduğunu girdik. Aynı zamanda kaydın başlangıç tarihi kolonu olan StartDate için RecruitmentDate kolonundaki işe giriş tarihini girdik. Kaydın bitiş tarihi için ise henüz kayıtlar aktif kayıt olduğu için 31.12.9999 tarihini girdik. Burada başka kullanımlar da mevcut olup bunların detaylarına bu makalede girmeyeceğiz. Ancak başka bir yazımızda bu kullanımları da ele alacağız.

Verileri insert ettikten sonra tablomuzu sorgulayalım ve gelen sonuçları ekranda inceleyelim:

select * from dbo.EmployeeSource
select * from dbo.EmployeeTarget

Sorguyu çalıştırdığımızda verileri aldığımız kaynak tablomuzu temsil eden EmployeeSource tablosu ile verileri aktarmayı amaçladığımız hedef tablomuz EmployeeTarget tablosunda bazı verilerin farklı olduğunu görebilirsiniz. Örneğimizde 1 nolu id ye sahip Abdullah Altıntaş’ın kaynak tablodaki maaş bilgisi değişmiş ve 1000 yerine 2000 değerini almış, 2 ve 3 nolu id ye ait kayıtlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ayrıca kaynak tabloda hedef tablosunda henüz bulunmayan 5 nolu id ye sahip Şeydanur Sandıkçı eklenmiş olmakla beraber hedef tablosunda artık kaynak tabloda bulunmayan 4 nolu id ye sahip Merve Sağlam kaydı bulunmaktadır.

scd2sorgusonucu

Örneğimizdeki amacımız kaynak EmployeeSource tablomuza yeni eklenen ve henüz hedef tablomuz EmployeeTarget‘a eklenmemiş olan kayıtların INSERT edilmesini sağlamak ve daha önce aktarımı yapıldıktan sonra kaynak EmployeeSource tablomuzda güncellenmiş kayıtların güncel hallerinin EmployeeTarget tablosuna aktarılmasını sağlamak olacaktır. Yalnız burada Type 1 SCD yapısını kullanarak var olan kaydın üzerinde overwrite ederek güncelleme yapmak yerine, Type 2 SCD kullanarak personellerin maaşlarında yapılan değişikliklerin geçmişini (historical data) de tutmak istemekteyiz. Bu nedenle Salary kolonu üzerinde Type 2 SCD uygulayacağız.

Bu isteklerimizi karşılayabilmek için MERGE komutu ile aşağıdaki Type 2 SCD kodunu oluşturup çalıştıracağız:

INSERT INTO dbo.EmployeeTarget
SELECT EmployeeID,
		FirstName,
		LastName,
		Title,
		RecruitmentDate,
		Salary,
		IsActive,
		StartDate,
		EndDate		
FROM
	(
	MERGE INTO dbo.EmployeeTarget as t
	USING dbo.EmployeeSource as s
	ON t.EmployeeID = s.EmployeeID	
	WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN
		INSERT (EmployeeID, FirstName, LastName, Title, RecruitmentDate, Salary, IsActive, StartDate, EndDate)
		VALUES (s.EmployeeID, s.FirstName, s.LastName, s.Title, s.RecruitmentDate, s.Salary, 1, GETDATE(), '99991231')
	WHEN MATCHED AND t.IsActive = 1 AND t.Salary <> s.Salary THEN
		UPDATE SET t.IsActive = 0, t.EndDate = GETDATE()
	OUTPUT $Action ActionOut, 
			s.EmployeeID, 
			s.FirstName, 
			s.LastName, 
			s.Title, 
			s.RecruitmentDate, 
			s.Salary, 
			1 as IsActive,
			GETDATE() as StartDate, 
			'99991231' as EndDate			
	) as MergeTbl
WHERE MergeTbl.ActionOut = 'UPDATE';

Yukarıda yazmış olduğumuz MERGE komutunu çalıştırdığımızda istemiş olduğumuz sonucu elde etmiş olacağız. Kaynaktan yeni gelen 5 no’lu id’ye sahip Şeydanur Sandıkçı hedef tablomuza insert edilmiş olacak. Aynı zamanda Salary kolonu üzerinde Type 2 Slowly Changing Dimesnion (SCD) yapısını oluşturduğumuz için Abdullah Altıntaş’a ait maaş bilgisi değiştiği için hedefte daha önce 1000 değerine sahip olan satır historical amaçlı korunmuş ve IsActive kolonu 0 olarak update edilmiştir. Yine benzer şekilde bu kaydın başlangıç zamanı işe giriş tarihi olarak korunmuş ancak bitiş tarihi kolonu olan EndDate güncellemenin yapıldığı tarihi alarak bu kaydın eski kayıt olduğu set edilmiştir. Bunlarla birlikte Abdullah Altıntaş‘a ait yeni bir kayıt eklenmiş ve güncel maaş bilgisi olan 2000 değeri buraya eklenmiştir. Bu satırın başlangıç tarihi olan StartDate kolonu ilgili değişikliğin yapıldığı update tarihini almış durumdadır. EndDate kolonu ise kayıt hala aktif olduğu için 31.12.9999 tarihini göstermektedir.

Son durumda verilerimizi kontrol etmek için tekrar tablolarımızı sorguladığımızda aşağıdaki gibi sonuçlarla karşılaşmaktayız:

scd2sonucseti

İstenilen verinin tarihsel geçmişini tutabileceğimiz yapıyı MERGE Type 2 SCD ile tasarlamış olduk ve sonuçları da yukarıdaki gibi listeledik. Şimdi yazılan MERGE komutunun karışıklığı nedeniyle kısaca parça parça üzerinden geçelim:

 • Kodun ilk kısmında INSERT INTO … SELECT … yapısı kullanılarak select ifadesi içinden dönecek olan verileri hedef tabloya insert etmekteyiz.
 • FROM ifadesinden sonra parantezler içerisine aldığımız MergeTbl ismini verdiğimiz derived table içinde asıl ihtiyacımız olan MERGE komutunu kullanmaktayız.
  • Bu kısımda ilk olarak hedef tablomuzu veriyoruz. Ardından USING ifadesi ile kaynak tablomuzu belirtiyoruz. ON koşulunda da ilgili satırın hedef ve kaynakta bulunup bulunmadığını kontrol etmek için unique kolonlar üzerinden eşleştirme yapıyoruz.
  • İkinci kısımda WHEN NOT MATCHED BY TARGET ifadesi ile daha önce olmayan yeni eklenmesi gereken kayıtlar için INSERT komutunu belirtiyoruz.
  • Üçüncü kısımda WHEN MATCHED ifadesi ile kaynaktan hedefe daha önce aktarılmış kayıtları buluyoruz ve IsActive = 1 koşulu ile aktif olan kayıtları filtreliyoruz. Aynı zamanda Salary kolonu üzerinde Type 2 SCD yapmak istediğimiz için bu kayıtların Salary değerleri eşleşmeyenleri yani değişikliğe uğrayanlarını elde edip güncelliyoruz. Burada historical olarak eski kaydı temsil edebilmesi için ilgili kayıtların IsActive değerini 0 olarak, EndDate değerini de sistemde işlemin yapıldığı tarih olarak güncelleyip kapatıyoruz.
  • Dördüncü kısım olan OUTPUT bölümünde ise değişikliğe uğramış kaydın güncel yeni halini INSERT edebilmek için gerekli olan kolonları ve hesaplamaları OUTPUT‘a gönderiyoruz. $Action ile daha önceki makalelerimizde belirttiğimiz gibi MERGE içinde yapılan işlemi (INSERT, UPDATE, DELETE) elde edebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken son nokta ise yeni kayıt güncel kayıt olacağı için IsActive değerini 1 olarak, StartDate kolonunu işlemin yapıldığı tarih olarak, EndDate kolonunu ise 31.12.9999 olarak set etmiş olmamız.
 • En son kısım olan WHERE ifadesinde ise MERGE komutunun yer aldığı derived table içinden sadece UPDATE ile güncelleme yapılmış kayıtları elde edecek şekilde filreliyoruz. Dolayısıyla değişikliğe uğramış olan kayıtların yeni halleri MERGE içinde yazılan OUTPUT ile buraya gönderilecek ve ilk ifade olan INSERT INTO … SELECT … komutu sayesinde güncel kayıt hedef tablomuza ayrı bir satır olarak eklenecektir.

Bu yazımızda daha önce genel hatlarını ve Type 1 SCD yapısını ele aldığımız MERGE komutu ile Type 2 Slowly Changing Dimension (SCD) yapısını nasıl gerçekleştirebileceğimizi ele aldık. Veritabanlarında ilgili kayıt update edildiğinde var olan kayıt üzerine overwrite ederek değil de ilgili satırın hem eski halini hem de güncel halini tutmamıza olanak sağlayan historical veri tutma mekanizmasını MERGE komutu ile nasıl yapabileceğimizi bir örnek ile göstermiş olduk. Bir sonraki yazımızda ise MERGE komutu ile Type 3 SCD işleminin nasıl yapılabileceğini ele alacağız.

Umarım faydalı olur. Keyifli okumalar…

Yazar: Abdullah ALTINTAŞ

Yorum Yaz